ขอเชิญเที่ยวงาน "สุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์วันทุเรียนโลก ประจำปี 2557" ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.- 8 มิ.ย.2557 ณ บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...

ศธ.

สป.

สพฐ.

สอศ.

สกอ.

สกศ.

สกสค.

คุรุสภา

สช.

ประวัติสำนักงานฯ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
คณะผู้บริหาร สพป.จบ.2
คณะ อ.ก.ค.ศ.สพป.จบ.2
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.สพป.จบ.2
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
ศูนย์ประสานงาน
กลุ่มอำนวยการ
 -แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานฯ


นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต2
เป็นประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 14-23 มิ.ย.2557

ภาพกิจกรรม


นายภิญโญ อิ่มอุไร รอง ผอ.สพป.จบ.2
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬามวยสากลนักเรียน
นักศึกษา ครั้งที่ 1 / 2557
รอบการคัดเลือกระดับภาค
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2557
ณ หอประชุมเอก วรรณทอง
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จันทบุรี

ภาพกิจกรรม


นายภาณพ แจ้งพลอย
รอง ผอ.สพป.จบ.2
เป็นประธานในการประฃุม
คณะประเมินควบคุมภายในจาก สพฐ.
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2557
ณ ห้องประชุม มีสุข

ภาพกิจกรรม


สพป.จันทบุรี เขต 2
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงาน
Server (เซิร์ฟเวอร์) 
ให้กับโรงเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 16-17 มิ.ย.2557
ณ ห้องประชุม ดี

ภาพกิจกรรม


นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จบ.2
เป็นประธานในการประชุม
การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุม ดี

ภาพกิจกรรม

 


สพป.จันทบุรี เขต 2
จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 3 ฤดู
โดยมี นายพจน์ รักความสุข
ปลัดจังหวัดจันทบุรี
ให้เกียรติเป็นผู้นำคณะฯ
เยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

ภาพกิจกรรม

 

สพป.จันทบุรี เขต 2
จัดอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ให้กับโรงเรียนในสังกัด
ระหว่างวันที่ 11-12 มิ.ย.2557
ณ ห้องประชุมดี

ภาพกิจกรรม


นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จบ.2
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
บ้านคลองน้ำเป็น อ.เขาคิชฌกูฏ
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 25557

ภาพกิจกรรม


นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จบ.2
ร่วมให้การต้อนรับ
นายกล้าณรงคฺ์ พงษ์เจริญ รอง ผวจ.
และคณะกาชาดจังหวัดจันทบุรี
ที่จัดโครงการ "กาชาดร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ)
มอบถุงอนามัย ให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557

ภาพกิจกรรมนายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จบ.2
เยี่ยมค่าย "เครือข่ายสภานักเรียน"
ณ ท่าแฉลบรีสอร์ท อ.เมืองจันทบุรี
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557

ภาพกิจกรรม

 

ชมภาพกิจกรรมที่ผ่านมาที่นี่

สถิติการเรียกบรรจุ
ครูผู้ช่วย 1/57
เมื่อวันที่ 30 เม.ย.57รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉ.2) 2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉ.3) 2553
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 2551
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน
พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ2551
พ.ร.บ. / ระเบียบ / ข้อบังคับ / อื่นๆที่เกี่ยวข้อง