สพป.จันทบุรี เขต 2 ขอสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 "จันทบูรเกมส์" ระหว่างวันที่ 16 -28 มีนาคม 2558...

ศธ.

สป.

สพฐ.

สอศ.

สกอ.

สกศ.

สกสค.

คุรุสภา

สช.

ประวัติสำนักงานฯ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
คณะผู้บริหาร สพป.จบ.2
คณะ อ.ก.ค.ศ.สพป.จบ.2
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.สพป.จบ.2
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
ศูนย์ประสานงาน
กลุ่มอำนวยการ
 -แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานฯ

 

นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จบ.2
เป็นประธานรับมอบ
อาคาร ประพันธ์ ปัญญาวุฒิไกร
(อาคารเรียน รร.บ้านแหลม)
ณ โรงเรียนบ้านแหลม อ.โป่งฯ
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ภาพกิจกรรม


นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จบ.2
ได้ให้การต้อนรับคณะจาก
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
และครอบครัว บ้านเรียน
ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน
ณ จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

ภาพกิจกรรม


นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จบ.2
นำคณะข้าราชการ
ร่วมทำบุญตักบาตรพระ 1,000 รูป
ณ บริเวณสวนสาธารณ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ค.2557

ภาพกิจกรรม


นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จบ.2
ตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย
กับคณะครู และนักเรียน
โรงเรียนบ้านแหลม
อำเภอโป่งน้ำร้อน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

ภาพกิจกรรม

 


นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จบ.2
ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
ตรวจเยี่ยม พอ.สว.ฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ
ณ รร.บ้านตาเรือง อ.สอยดาว
เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2557


นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จบ.2
มอบของที่ระลึก แด่
นายสามารถ ลอยฟ้า
ผวจ.จันทบุรี
ในงานกาแฟสัญจร ครั้งที่ 8/2557
ณ สพป.จันทบุรี เขต 1

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2557


นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จบ.2
นำคณะข้าราชการฯ เข้าร่วม
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงาน
ณ กรุงเทพมหานครฯ
ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค. 2557

ภาพกิจกรรม


นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต2
เป็นประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 14-23 มิ.ย.2557

ภาพกิจกรรม

สถิติการเรียกบรรจุ
ครูผู้ช่วย 1/57
เมื่อวันที่ 30 เม.ย.57รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉ.2) 2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉ.3) 2553
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 2551
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน
พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ2551
พ.ร.บ. / ระเบียบ / ข้อบังคับ / อื่นๆที่เกี่ยวข้อง