สพป.จันทบุรี เขต 2 ขอสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 "จันทบูรเกมส์" ระหว่างวันที่ 16 -28 มีนาคม 2558...

ศธ.

สป.

สพฐ.

สอศ.

สกอ.

สกศ.

สกสค.

คุรุสภา

สช.

ประวัติสำนักงานฯ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
คณะผู้บริหาร สพป.จบ.2
คณะ อ.ก.ค.ศ.สพป.จบ.2
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.สพป.จบ.2
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
ศูนย์ประสานงาน
กลุ่มอำนวยการ
 -แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานฯ


นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จบ.2
มอบของที่ระลึก แด่
นายสามารถ ลอยฟ้า
ผวจ.จันทบุรี
ในงานกาแฟสัญจร ครั้งที่ 8/2557
ณ สพป.จันทบุรี เขต 1

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2557


นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จบ.2
นำคณะข้าราชการฯ เข้าร่วม
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงาน
ณ กรุงเทพมหานครฯ
ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค. 2557

ภาพกิจกรรม


นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต2
เป็นประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 14-23 มิ.ย.2557

ภาพกิจกรรม


นายภิญโญ อิ่มอุไร รอง ผอ.สพป.จบ.2
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬามวยสากลนักเรียน
นักศึกษา ครั้งที่ 1 / 2557
รอบการคัดเลือกระดับภาค
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2557
ณ หอประชุมเอก วรรณทอง
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จันทบุรี

ภาพกิจกรรม


นายภาณพ แจ้งพลอย
รอง ผอ.สพป.จบ.2
เป็นประธานในการประฃุม
คณะประเมินควบคุมภายในจาก สพฐ.
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2557
ณ ห้องประชุม มีสุข

ภาพกิจกรรม


สพป.จันทบุรี เขต 2
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงาน
Server (เซิร์ฟเวอร์) 
ให้กับโรงเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 16-17 มิ.ย.2557
ณ ห้องประชุม ดี

ภาพกิจกรรม

สถิติการเรียกบรรจุ
ครูผู้ช่วย 1/57
เมื่อวันที่ 30 เม.ย.57รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉ.2) 2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉ.3) 2553
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 2551
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน
พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ2551
พ.ร.บ. / ระเบียบ / ข้อบังคับ / อื่นๆที่เกี่ยวข้อง